n039060516 - page 8

ǛȋǾǹǴȂǬ, 6 ǸǬȋ 2016 ǯǺǰǬ
8
ǞǎǚǕ ǎǧǍǚǜ, ǔǓǍǔǜnjǞǑǗǨ!
ǙǟǒǙǧ ǙǚǎǧǑ Ǜǚǐǡǚǐǧ
ǖ ǖnjǛǜǑǘǚǙǞǟ ǒǔǗǨǫ
ǎ ǜǚǝǝǔǔ
— ǛǼǺǬǹǬǷǴdzǴǼǺǮǬǮ ǻǼǺǭǷDZǸȇ
ǒǖǡ, ǮǶǷȊȃǴǮȄǴǽȈ Ǯ ǼǬǭǺǾǿ ǻǺ ǷǴ-
ǹǴǴ ǚǭȅDZǼǺǽǴǴǵǽǶǺǯǺ ǹǬǼǺǰǹǺǯǺ
ȀǼǺǹǾǬ, ǴdzǿȃǴǮ DzǬǷǺǭȇ ǷȊǰDZǵ ǻǺ
ȉǾǺǵ ǾDZǸDZ, ǻǺǹȋǷ, ȃǾǺ ǹȇǹDZȄǹȋȋ ǽǴ-
ǽǾDZǸǬ ǶǬǻǴǾǬǷȈǹǺǯǺ ǼDZǸǺǹǾǬ ǸǹǺǯǺ-
ǶǮǬǼǾǴǼǹȇȁ ǰǺǸǺǮ ǹDZ ǭǿǰDZǾ ǼǬǭǺǾǬǾȈ
Ǯ ǽǾǼǬǹDZ, ǻǺǾǺǸǿ ǶǬǶ ǺǹǬ ȉǶǺǹǺǸǴȃDZ-
ǽǶǴ ǹDZ ǻǺǰǶǼDZǻǷDZǹǬ,— ǼǬǽǽǶǬdzȇǮǬ-
DZǾ ǑǮǯDZǹǴǵ ǑǮǯDZǹȈDZǮǴȃ. — ǎ ǹǬǽǾǺȋ-
ȅDZDZ ǮǼDZǸȋ Ǯ ǜǺǽǽǴǴ ǹǴdzǶǴǵ ǿǼǺǮDZǹȈ
ǺǻǷǬǾȇ ǮdzǹǺǽǺǮ Ǯ ȀǺǹǰ ǶǬǻǼDZǸǺǹǾǬ
ǘǖǐ. ǑǽǷǴ ǷȊǰǴ ǹDZ ǻǷǬǾȋǾ, dzǹǬȃǴǾ, ǹDZ
ǻǼǴǹǴǸǬȊǾ ǹǺǮǺǮǮDZǰDZǹǴDZ Ǵ ǻǺǷȈdzȇ
ǺǾ ǹDZǯǺ ǹǴǶǬǶǺǵ ǹDZ ǭǿǰDZǾ. ǚǾǸDZǹǴǾȈ
Ǵ dzǬǻǼDZǾǴǾȈ, ǶǬǶ ǾǼDZǭǿDZǾ ǺǻǻǺdzǴȂǴȋ,
ǹǬ ǸǺǵ ǮdzǯǷȋǰ, ǾǺDzDZ ǹDZ ǼDZȄDZǹǴDZ ǻǼǺ-
ǭǷDZǸ, ǮDZǰȈ Ǯ ǺǽǹǺǮǹǺǸ DzǴǷǺǵ ȀǺǹǰ
ǽǾǬǼȇǵ Ǵ ǽ ǶǬDzǰȇǸ ǯǺǰǺǸ Ǻǹ ǮDZǾȄǬ-
DZǾ, Ǵ, DZǽǷǴ ǽDZǯǺǰǹȋ ǹDZ ǹǬǵǰDZǸ, ǶǬǶ
DZǯǺ ǻǺǰǰDZǼDzǬǾȈ, dzǬǮǾǼǬ ǭǿǰDZǾ DZȅDZ
ȁǿDzDZ: ǽǾǬǼǺDZ ǹDZ ǽǺȁǼǬǹǴǸ, Ǭ ǹǺǮǺDZ
ǹDZ ǻǺǽǾǼǺǴǸ. ǝȃǴǾǬȊ, ȃǾǺ ǹǿDzǹǺ ǼDZ-
ȄǬǾȈ ȉǾǿ ǻǼǺǭǷDZǸǿ ǽ ǮȇȁǺǰǺǸ ǹǬ ǯǺ-
ǽǿǰǬǼǽǾǮDZǹǹȇǵ ǿǼǺǮDZǹȈ…
ǎ ǻǺǽǷDZǰǹDZDZ ǮǼDZǸȋ ǴǰǿǾ ǾǬǶǴDZ ǼǬdz-
ǯǺǮǺǼȇ: ǰǬǮǬǵǾDZ ǿǵǰDZǸ ǺǾ ǼDZǯǴǺǹǬǷȈ-
ǹǺǯǺ ǺǻDZǼǬǾǺǼǬ Ƕ ǽǻDZȂǽȃDZǾǬǸ. ǖǬǶ
ȉǶǺǹǺǸǴǽǾ, ǿǮDZǼDZǹ: ǭǿǰDZǾ DZȅDZ ȁǿDzDZ.
ǛDZǼǮǺDZ: ǴǹȀǷȋȂǴȊǹǴǶǾǺ ǹDZ ǺǾǸDZǹȋǷ.
ǛǺǶǬ ǰDZǹȈǯǴ ǭǿǰǿǾ ǸDZǰǷDZǹǹǺ ǶǺǻǴǾȈ-
ǽȋ ǹǬ ǭǬǹǶǺǮǽǶǴȁ ǽȃDZǾǬȁ, ǺǹǴ ǭǿǰǿǾ
DZȅDZ ǭȇǽǾǼDZǵ ǺǭDZǽȂDZǹǴǮǬǾȈǽȋ. ǛǺȉǾǺ-
Ǹǿ, ǶǺǯǰǬ ȃDZǼDZdz 10—15 ǷDZǾ ǹǿDzǹǺ ǭǿ-
ǰDZǾ ǻǺ ǻǼǺǯǼǬǸǸDZ ǰDZǷǬǾȈ ǶǬǻǼDZǸǺǹǾ
ǰǺǸǬ, ǽǼDZǰǽǾǮ ǸǺDzDZǾ ǹDZ ȁǮǬǾǴǾȈ ǰǬDzDZ
ǹǬ ǶǼȇȄǿ, ǹDZ ǯǺǮǺǼȋ ǿDzDZ ǺǭǺ ǮǽȌǸ
ǺǭȆDZǸDZ dzǬǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǹȇȁ ǼǬǭǺǾ.
ǎǾǺǼǺDZ. ǒǴǷȈȂȇ ǰǺǸǬ ǽǬǸǴ ǹDZǽǿǾ
ǺǾǮDZǾǽǾǮDZǹǹǺǽǾȈ dzǬ ǮȇǭǺǼ ǭǬǹǶǬ, ǯǰDZ
ǺǾǶǼȇǾ ǽǻDZȂǽȃDZǾ. ǙǺ ǿDzDZ ǿ ǾǼDZȁ ǭǬǹ-
ǶǺǮ ǽ ǰDZǹȈǯǬǸǴ ǶǬǻǼDZǸǺǹǾǬ ǺǾǺdzǮǬ-
ǹȇ ǷǴȂDZǹdzǴǴ.
ǞǼDZǾǴǵ. ǘǹǺǯǺDZ dzǬǮǴǽǴǾ ǺǾ ǷǴȃǹǺ-
ǽǾǴ ǿǻǼǬǮǷȋȊȅDZǯǺ ǰǺǸǬ. nj Ǻǹ ǸǺ-
DzDZǾ ǭȇǾȈ ǹDZȃǴǽǾǺǻǷǺǾǹȇǸ. ǝǶǺǷȈ-
ǶǺ ǭȇǷǺ ǽǷǿȃǬDZǮ, ǶǺǯǰǬ ǮǼǺǰDZ
ǭȇ Ǵ ǼǬǭǺǾȇ ǮDZǰǿǾǽȋ, Ǭ ǻDZǼDZ-
ǸDZǹ Ǯ ǰǺǸDZ ǹǴǶǬǶǴȁ Ǵ ǰDZǹDZǯ
ǮǽȌ ǮǼDZǸȋ ǹDZ ȁǮǬǾǬDZǾ.
ǛǺȉǾǺǸǿ ȋ ǽǾǺǼǺǹǹǴǶ ǾǺǯǺ,
ȃǾǺǭȇ DzǴǷȈȂȇ ǰǺǸǬ dzǬ ǶǬǻǼDZ-
ǸǺǹǾ ǘǖǐ ǻǷǬǾǴǷǴ ǻǺ ȀǬǶǾǿ Ǯȇ-
ǻǺǷǹDZǹǹȇȁ ǼǬǭǺǾ.
ǚǾǶǿǰǬ ǹǬ ǶǬǻǼDZǸǺǹǾ ǘǖǐ ǭǼǬǾȈ
ǽǼDZǰǽǾǮǬ?
ǛDZǼǮǺDZ. ǚǾ ǶǬǻǼDZǸǺǹǾǬ ǻǺȃDZǸǿ-
ǾǺ ǺǾǰDZǷǴǷǬǽȈ ǏǺǽǶǺǼǻǺǼǬȂǴȋ «ǠǺǹǰ
ǽǺǰDZǵǽǾǮǴȋ ǼDZȀǺǼǸǴǼǺǮǬǹǴȊǒǖǡ»,
ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǶǺǾǺǼǺǵ ǸǹǺǯǴDZ ǽǾǬǼȇDZ
ǰǺǸǬ ǹǬ ǿǽǷǺǮǴȋȁ ǽǺȀǴǹǬǹǽǴǼǺǮǬǹǴȋ
ǽ DzǴǾDZǷȋǸǴ Ǯ ǻǺǽǷDZǰǹǴDZ ǯǺǰȇ ǭȇǷǴ ǺǾ-
ǼDZǸǺǹǾǴǼǺǮǬǹȇ, Ǵ ǹDZǻǷǺȁǺ. ǟǮDZǼDZǹ,
ȃǾǺ Ƕ ȉǾǺǸǿ ǺǻȇǾǿ ǹǿDzǹǺ ǮDZǼǹǿǾȈǽȋ.
Ǐǖ «ǠǺǹǰ ǼDZȀǺǼǸǴǼǺǮǬǹǴȋ ǒǖǡ» ǸǺ-
DzDZǾ ǭȇǾȈ ǺǻDZǼǬǾǺǼǺǸ ȉǾǺǵ ǽǴǽǾDZǸȇ.
ǎǾǺǼǺDZ. ǎ ǜǺǽǽǴǴ DZǽǾȈ ǠǺǹǰ ǹǬȂǴ-
ǺǹǬǷȈǹǺǯǺ ǭǷǬǯǺǽǺǽǾǺȋǹǴȋ. ǎ ǹDZǸ ǹDZ-
ǭȊǰDzDZǾǹȇDZ ǽǼDZǰǽǾǮǬ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǻǼǴ-
ǹǬǰǷDZDzǬǾ ǮǽDZǵ ǽǾǼǬǹDZ. ǝDZǵȃǬǽ ȉǾǺǾ
ȀǺǹǰ ǴȅDZǾ ǺǭȆDZǶǾȇ, Ǯ ǶǺǾǺǼȇDZ ǸǺǯ ǭȇ
ǮǷǺDzǴǾȈ ǴǹǮDZǽǾǴȂǴǴ ǹǬ ǮǺdzǮǼǬǾǹǺǵ
ǺǽǹǺǮDZ. ǞǬǶ ǻǺȃDZǸǿ ǭȇ ǹDZ ǻǼǴǭDZǯǹǿǾȈ
Ƕ ǻǺǸǺȅǴ ȉǾǺǯǺ ȀǺǹǰǬ Ǯ ǶǬǻǼDZǸǺǹǾDZ
ǘǖǐ — ǹǬǽDZǷDZǹǴDZ ǽǺ ǮǼDZǸDZǹDZǸ (dzǬ
20—30 ǷDZǾ) ǮǽȌ ǮDZǼǹDZǾ Ǯ ǮǴǰDZ ǺǻǷǬǾȇ
dzǬ ǮȇǻǺǷǹDZǹǹȇǵ ǺǭȆDZǸ ǼǬǭǺǾȇ, ǾDZǸ
ǭǺǷDZDZ ȃǾǺ ǹǬ ȀǺǹDZ ȊǼǴǰǴȃDZǽǶǴȁ ǷǴȂ
ǹǬǽDZǷDZǹǴDZ ǰǴǽȂǴǻǷǴǹǴǼǺǮǬǹǹǺDZ —
ǺǹǺ ǻǼǴǸDZǼ ǻǺ ǺǻǷǬǾDZ dzǬ ǿǽǷǿǯǴ ǒǖǡ.
ǞǼDZǾȈDZ. ǟ ǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮǹȇȁ ǴǹǮDZǽǾǺ-
ǼǺǮ DZǽǾȈ ǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȈ ǮǶǷǬǰȇǮǬǾȈ
ǽǮǺǭǺǰǹȇDZ ǽǼDZǰǽǾǮǬ
Ǯ ǼǺǽǾ.
ǛǺȃDZǸǿ ǭȇ ǰǷȋ
ǹǴȁ ǹDZ ǮȇǻǿǽǾǴǾȈ ǯǺǽǺǭǷǴǯǬ-
ȂǴǴ ǽǼǺǶǺǸ ǹǬ 30 ǷDZǾ, Ǯ ǾDZȃDZǹǴDZ ǶǺ-
ǾǺǼȇȁ ǴǹǮDZǽǾǺǼȇ ǭȇ ǻǺǷǿȃǬǷǴ ǽǮǺǵ
ǻǼǺȂDZǹǾ, Ǭ ǽǼDZǰǽǾǮǬ ȄǷǴ ǭȇ ǹǬ ȀǴ-
ǹǬǹǽǴǼǺǮǬǹǴDZ ǶǬǻǼDZǸǺǹǾǬ.
ǛǺǷǿȃǬDZǾǽȋ — ǰDZǹȈǯǴ Ǯ ǽǾǼǬǹDZ DZǽǾȈ,
Ǵ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ Ǯ ǭȊǰDzDZǾǬȁ. ǔȁ ǸǺDzǹǺ
Ǵ ǹǿDzǹǺ ǹǬǻǼǬǮǷȋǾȈ ǹǬ ǶǬǻǼDZǸǺǹǾ
ǘǖǐ. ǟǮDZǼDZǹ, ȃǾǺ ȉǾǺ ǭǿǰDZǾ ǾǺǾ ǽǷǿ-
ȃǬǵ, ǶǺǯǰǬ ǴǹȀǷȋȂǴȋ ǭǿǰDZǾ ǼǬǭǺǾǬǾȈ
ǹǬ ǻǺǷȈdzǿ ǹǬǽDZǷDZǹǴȋ. ǔ ȉǾǺ ǰǷȋ ǷȊ-
ǰDZǵ ǭǺǷȈȄǺǵ ǻǷȊǽ!
ǖǺǹǾǼǺǷȈ dzǬ ǼǬǭǺǾǺǵ ǽǴǽǾDZǸȇ ǶǬ-
ǻǼDZǸǺǹǾǬ ǘǖǐ ǹǿDzDZǹ ǽǾǼǺDzǬǵȄǴǵ.
ǝȃǴǾǬȊ, ȃǾǺ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺ ǮǮDZǽǾǴ ǽǷDZ-
ǰǿȊȅǴDZ ȀǺǼǸȇ ǶǺǹǾǼǺǷȋ: ǽǺ ǽǾǺǼǺ-
ǹȇ DzǴǷȈȂǺǮ ǰǺǸǺǮ — ǺǹǴ ǽǬǸǴ ǸǺ-
ǯǿǾ ǮȇǭǴǼǬǾȈ ǺǭȆDZǸȇ ǼǬǭǺǾ (ǶǼȇȄǿ
ȁǺǾǴǸ ǽǰDZǷǬǾȈ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ, Ǭ ǻǺǰǮǬǷ
ǺǾǼDZǸǺǹǾǴǼǺǮǬǾȈ Ǯ ǽǷDZǰǿȊȅDZǸ) Ǵ Ǵȁ
ǽǾǺǴǸǺǽǾȈ. ǙǺ DzǴǷȈȂȇ, ǶǬǶ ǻǼǬǮǴ-
ǷǺ, ǹDZ ȉǶǽǻDZǼǾȇ Ǯ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹǺǵ Ǻǭ-
ǷǬǽǾǴ, ǻǺȉǾǺǸǿ ǽȃǴǾǬȊ: ǴǸ ǹǿDzǹǺ
ǻǼDZǰǺǽǾǬǮǴǾȈ dzǬ ǽȃDZǾ ȀǺǹǰǬ ǮǺdz-
ǸǺDzǹǺǽǾȈ ǮȇǭǺǼǬ ȉǶǽǻDZǼǾǬ Ǵdz ǬǶ-
ǶǼDZǰǴǾǺǮǬǹǹȇȁ ǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǵ. ǩǶǽ-
ǻDZǼǾ ǸǺǯ ǭȇ ǻǼǺǬǹǬǷǴdzǴǼǺǮǬǾȈ
ǽǸDZǾǿ dzǬǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǹȇȁ ǼǬǭǺǾ Ǵ
ǰǬǾȈ ǽǮǺDZ ǶǺǸǻDZǾDZǹǾǹǺDZ dzǬǶǷȊ-
ȃDZǹǴDZ: ǮǺdzǸǺDzǹǺ, ǶǬǶǴDZ-ǾǺ ǸǬ-
ǾDZǼǴǬǷȇ ǼDZǬǷȈǹǺ dzǬǶǿǻǴǾȈ ǻǺ-
ǰDZȄDZǮǷDZ, ǴǷǴ ǭDZdz ǹǴȁ ǮǺǺǭȅDZ
ǸǺDzǹǺ ǺǭǺǵǾǴǽȈ, ȂDZǹȇ dzǬǮȇ-
ȄDZǹȇ Ǵ Ǿ. ǰ.
ǩǶǽǻDZǼǾ DzDZ ǭǿǰDZǾ Ǵ ǻǼǴǹǴ-
ǸǬǾȈ ǼǬǭǺǾǿ. ǐǬ, DzǴǾDZǷǴ ǽDZ-
ǯǺǰǹȋ ǴǸDZȊǾ ǻǼǬǮǺ ǿȃǬǽǾǮǺ-
ǮǬǾȈ Ǯ DZDZ ǻǼǴDZǸǶDZ, ǹǺ ǸǹǺǯǴDZ ǷǴ Ǵdz
ǹǴȁ ǻǼǺȀDZǽǽǴǺǹǬǷȈǹǺ ǼǬdzǭǴǼǬȊǾǽȋ
Ǯ ȉǾǺǸ? ǔ ǾǿǾ ȉǶǽǻDZǼǾ ǴǸ ǺǭȋdzǬǾDZǷȈ-
ǹǺ ǻǺǸǺDzDZǾ, ǿǶǬDzDZǾ ǹǬ ǹDZǰǺǽǾǬǾǶǴ Ǵ
ǻǼǴǻǴǽǶǴ, ǶǺǼǼǿǻȂǴȊ Ǵ ǮǺǼǺǮǽǾǮǺ.
ǟǮDZǼDZǹ, ȃǾǺ ǻǼǴ ǾǬǶǺǸ ǻǺǰȁǺǰDZ Ƕ
ǰDZǷǿ ǭǿǰDZǾ Ǵ ǶǬȃDZǽǾǮǺ, Ǵ ǯǬǼǬǹǾǴȋ Ǯȇ-
ǻǺǷǹDZǹǹȇȁ ǼǬǭǺǾ. ǎǽȌ ǭǿǰDZǾ ǻǼǺdzǼǬȃ-
ǹǺ. ǔ Ǯ ȉǾǺǵ ȃDZǽǾǹǺǵ ǽǴǽǾDZǸDZ ǹDZ ǺǽǾǬ-
ǹDZǾǽȋ ǸDZǽǾǬ ǶǺǼǼǿǻȂǴǴ.
ǐǼǿǯǴǸǴ ǽǷǺǮǬǸǴ, ǶǺǯǰǬ ǾǬǶǴDZ ǽǴ-
ǽǾDZǸǹȇDZ ǼDZȄDZǹǴȋ ǼǬdzǼǬǭǬǾȇǮǬȊǾǽȋ,
Ǵȁ ȉȀȀDZǶǾǴǮǹǺǽǾȈ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǼDZȄǬǾȈ
Ǵ ǰǼǿǯǴDZ ǻǼǺǭǷDZǸȇ Ǯ ǽǸDZDzǹȇȁ ǺǭǷǬ-
ǽǾȋȁ, Ǻ ǶǺǾǺǼȇȁ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺ ǹǴǶǾǺ
ǹDZ dzǬǰǿǸȇǮǬǷǽȋ.
ǟǭDZDzǰDZǹ, ȃǾǺ ȉǾǺǾ ǻǼǺDZǶǾ ǷDZǯǶǺ ǼDZ-
ǬǷǴdzǺǮǬǾȈ, ǰǷȋ ȃDZǯǺ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǻDZ-
ǼDZǻǴǽǬǾȈ ǮǽDZǯǺ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǽǾǼǺȃDZǶ Ǯ
ǒǴǷǴȅǹǺǸ ǶǺǰDZǶǽDZ ǜǠ. ǙǿDzǹȇ ǴǹǴ-
ȂǴǬǾǺǼȇ Ǵ ǻǺǷǴǾǴȃDZǽǶǬȋ ǮǺǷȋ.
ǖnjǖ ǔ ǣǑǘ ǗǑǣǔǞǨ ǘǑǐǔǢǔǙǟ
— ǝDZǯǺǰǹȋ ǻǼǺǯǼǬǸǸǬ «ǜǬdzǮǴǾǴDZ
ǸDZǰǴȂǴǹȇ» ǹǬ 2014—2020 ǯǺǰȇ, ǽ
ǿȃDZǾǺǸ ȀǴǹǬǹǽǴǼǺǮǬǹǴȋ ǮǽDZȁ ȀǺǹ-
ǰǺǮ, «ǮDZǽǴǾ» 26 ǾǼǴǷǷǴǺǹǺǮ ǼǿǭǷDZǵ.
ǙǬ ǮǽǾǼDZȃǬȁ ǽ ǴdzǭǴǼǬǾDZǷȋǸǴ ǽǻǼǬ-
ȄǴǮǬȊ: ǶǾǺ ǰǺǮǺǷDZǹ ǸDZǰǴȂǴǹǺǵ?
ǛǺǷǺDzǴǾDZǷȈǹȇDZ ǺǾdzȇǮȇ ǽǷȇȄǿ ǶǼǬǵ-
ǹDZ ǼDZǰǶǺ. nj ǮDZǰȈ ȉǾǬ ǻǼǺǯǼǬǸǸǬ ǼǬ-
ǭǺǾǬDZǾ ǿDzDZ ǹDZ ǻDZǼǮȇǵ ǯǺǰ,— ǯǺǮǺǼǴǾ
ǿȃǬǽǾǹǴǶ ǻǼǬǵǸDZǼǴdz. — ǝȃǴǾǬȊ, ȃǾǺ
Ǯ ǸDZǰǴȂǴǹDZ ǮǽDZǸǿ ǮǴǹǺǵ ǺǾǽǿǾǽǾǮǴDZ
ǻǺǼȋǰǶǬ. ǝǶǺǷȈǶǺ ǭȇ ǽǼDZǰǽǾǮ ǹǴ Ǯȇ-
ǰDZǷȋǷǺǽȈ, ǮǽȌ ǼǬǮǹǺ ǸǬǷǺ.
ǎ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ Ǯ ǜǺǽǽǴǴ ǻǼǴ-
ǹȋǾǺ 19 ǶǺǰDZǶǽǺǮ, Ǭ ǘDZǰǴȂǴǹǽǶǺǯǺ
ǖǺǰDZǶǽǬ ǴǷǴ DZǰǴǹǺǯǺ ǰǺǶǿǸDZǹǾǬ, ǶǺ-
ǾǺǼȇǵ ǭȇ ǼDZǯǿǷǴǼǺǮǬǷ ǹDZ ǻǼǺȂDZǽǽȇ,
Ǭ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾ, ǿǮȇ, ǹDZǾ. ǑǽǷǴ Ǹȇ dzǬǭǺǷDZ-
ǷǴ, ǾǺ ȁǺǾǴǸ ǭȇǾȈ ǮȇǷDZȃDZǹǹȇǸǴ. ǎǺ-
ǻǼǺǽ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾǬ Ǯ ǸDZǰǴȂǴǹDZ ǾǼDZǭǿDZǾ
ǺǽǺǭǺǯǺ ǼDZǯǿǷǴǼǺǮǬǹǴȋ. ǩǾǺ ǽǷǺDzǹȇǵ,
ǰǴǽǶǿǽǽǴǺǹǹȇǵ ǮǺǻǼǺǽ, ǻǺǹǴǸǬȊ, ȃǾǺ
ǿ ǸDZǹȋ ǭǿǰǿǾ ǻǼǺǾǴǮǹǴǶǴ, ǹǺ DZǯǺ ǼDZ-
ȄǬǾȈ ǹǬǰǺ!
ǔdz ǰǴǽǶǿǽǽǴǺǹǹȇȁ ǮǺǻǼǺǽǺǮ ǾǬǶǺǵ:
ǹǿDzǹǺ ǷǴ ǰǺǻǿǽǶǬǾȈ ǼǺǰǽǾǮDZǹǹǴǶǺǮ Ƕ
ǭǺǷȈǹǺǸǿ Ǯ ǼDZǬǹǴǸǬȂǴȊ? ǚǶǬdzȇǮǬ-
DZǾǽȋ, ȃǾǺ ȉǾǺ ǿ ǹǬǽ ȀDZǰDZǼǬǷȈǹǬȋ ǻǼǺ-
ǭǷDZǸǬ. ǔ ǶǬDzǰȇǵ ǯǷǬǮǮǼǬȃ ǰǺǷDzDZǹ ǻǺ
ǶǬDzǰǺǵ ǭǺǷȈǹǴȂDZ ǯǺǾǺǮǴǾȈ ǻǼǴǶǬdz. nj
ǹǬ ǶǬǶǺǸ ǺǽǹǺǮǬǹǴǴ? ǙǿDzǹǺ dzǬǶǺǹǺ-
ǰǬǾDZǷȈǹǺ ǿǽǾǬǹǺǮǴǾȈ DZǰǴǹǿȊ ǹǺǼǸǿ.
njǶǾǿǬǷȈǹȇǵ ǮǺǻǼǺǽ: ǻǺȃDZǸǿ ǺǰǹǬ
ǿǽǷǿǯǬ Ǯ ǻǺǷǴǶǷǴǹǴǶDZ ǻǷǬǾǹǬȋ, Ǭ ǰǼǿ-
ǞǬǶǴǸ
ǰDZǻǿǾǬǾǺǸ
Ǯ ǏǺǽǰǿǸDZ ǜǠ
ǭǿǰDZǾ ǯǺǼǰǴǾȈǽȋ
Ǯǽȋ ǖǿǭǬǹȈ
ǑǮǯDZǹǴǵ ǓǸǴDZǮ ǮǻDZǼǮȇDZ ǻǷǬǹǴǼǿDZǾ ǭǬǷǷǺǾǴǼǺǮǬǾȈǽȋ Ǯ ǏǺǽǿǰǬǼǽǾǮDZǹǹǿȊ ǐǿǸǿ ǜǠ. ǚǹ ǮǺ-
ǺǭȅDZ ǹǴǶǺǯǰǬ ǹDZ ǭȇǷ ǰDZǻǿǾǬǾǺǸ. ǙǺ ǺǾǽǿǾǽǾǮǴDZ ǻǺǷǴǾǴȃDZǽǶǺǯǺ ǺǻȇǾǬ ǾǺǷȈǶǺ ǻǺǰǽǾDZǯǴǮǬDZǾ
ǿǽǻDZȄǹǺǯǺ ǰDZǷǺǮǺǯǺ ȃDZǷǺǮDZǶǬ Ǵ ǼǿǶǺǮǺǰǴǾDZǷȋ ǿǮDZǼDZǹǹǺ ǻDZǼDZȄǬǯǹǿǾȈ ǭǬǼȈDZǼ Ǵ ǴǰǾǴ ǮǻDZ-
ǼDZǰ. ǞDZǸ ǭǺǷDZDZ ǯǷǬǮǬ ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǬ ǎǷǬǰǴǸǴǼ ǛǿǾǴǹ Ǵ ǷǴǰDZǼ ǻǬǼǾǴǴ «ǑǰǴǹǬȋ ǜǺǽǽǴȋ» ǐǸǴǾ-
ǼǴǵ ǘDZǰǮDZǰDZǮ ǹDZǺǰǹǺǶǼǬǾǹǺ ǻǺǰȃDZǼǶǴǮǬǷǴ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺǽǾȈ ǮǷǴǮǬǹǴȋ Ǯ ǼǬǭǺǾǿ ǹǺǮȇȁ ǷȊ-
ǰDZǵ, ǿǸDZȊȅǴȁ ǸǬǽȄǾǬǭǹǺ ǸȇǽǷǴǾȈ Ǵ ǻǼDZǰǷǬǯǬǾȈ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹȇDZ ǼDZȄDZǹǴȋ ǻǼǺǭǷDZǸ. ǑǮǯDZǹǴǵ
ǓǸǴDZǮ Ǵdz Ǵȁ ȃǴǽǷǬ.
ǝǿǰǴǾDZ ǽǬǸǴ: ǿ ǹDZǯǺ ȉǶǺǹǺǸǴȃDZǽǶǺDZ ǺǭǼǬdzǺǮǬǹǴDZ, ǹǬǿȃǹǬȋ ǽǾDZǻDZǹȈ — ǶǬǹǰǴǰǬǾ ȉǶǺǹǺǸǴ-
ȃDZǽǶǴȁ ǹǬǿǶ, ǭǺǷȈȄǺǵ ǺǻȇǾ ǼǬǭǺǾȇ ǹǬ ǼǿǶǺǮǺǰȋȅǴȁ ǰǺǷDzǹǺǽǾȋȁ. ǖǺǯǰǬ ǼǬǭǺǾǬǷ ǹǬǰ ǰǴǽǽDZǼ-
ǾǬȂǴDZǵ, dzǬǹǴǸǬǷǽȋ ǹǬǿȃǹȇǸǴ ǴǽǽǷDZǰǺǮǬǹǴȋǸǴ: ǼǬdzǼǬǭǺǾǶǺǵ ǸDZȁǬǹǴdzǸǺǮ ǼDZȄDZǹǴȋ ǻǼǺ-
ǭǷDZǸ, ǽ ǶǺǾǺǼȇǸǴ ǽǾǬǷǶǴǮǬDZǾǽȋ ǭǴdzǹDZǽ, ǾǺ DZǽǾȈ ǶǬǶ Ǵdz ǹǴȃDZǯǺ ǽǰDZǷǬǾȈ ȃǾǺ-ǾǺ Ǵ DzDZǷǬǾDZǷȈǹǺ ǽ
ǸǴǹǴǸǬǷȈǹȇǸǴ dzǬǾǼǬǾǬǸǴ. ǎǽȋ ǾDZǺǼǴȋ ǻǺǰǶǼDZǻǷȋǷǬǽȈ ǻǼǬǶǾǴǶǺǵ — ǻǼǴǸDZǹȋǷǬǽȈ Ǯ ǼǬǭǺǾDZ.
ǝ ǾDZȁ ǻǺǼ ǻǼǴȄǷǺ ǻǺǹǴǸǬǹǴDZ ǾǺǯǺ, ȃǾǺ DZǯǺ ǴǰDZǴ ǸǺǯǿǾ ǻǼǴǹǺǽǴǾȈ ǻǺǷȈdzǿ ǭǺǷȈȄǺǸǿ ǶǺǷǴȃDZ-
ǽǾǮǿ ǷȊǰDZǵ. ǚǹ ǯǺǾǺǮ ǻǼDZǰǷǬǯǬǾȈ ǽǮǺǴ ǼDZȄDZǹǴȋ ǽǷǺDzǹȇȁ ǻǼǺǭǷDZǸ, ǰǺǶǬdzȇǮǬǾȈ ǽǮǺȊ ǻǼǬǮǺǾǿ.
ǝ ǶǬǶǺǵ ǻǼǺǯǼǬǸǸǺǵ ǹǺǮȇǵ ȃDZǷǺǮDZǶ ǻǷǬǹǴǼǿDZǾ ǴǰǾǴ ǮǺ ǮǷǬǽǾȈ? ǎ ǹDZǵ ǮǺǽDZǸȈ ǬǶǾǿǬǷȈǹȇȁ
ǻǼǺǭǷDZǸ, ǹǬ ǶǺǾǺǼȇDZ ǿ ǿȃǬǽǾǹǴǶǬ ǻǼDZǰǮǬǼǴǾDZǷȈǹǺǯǺ ǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋ ǻǺ ǺǾǭǺǼǿ ǶǬǹǰǴǰǬǾǿǼ ǰǷȋ
ǻǺǽǷDZǰǿȊȅDZǯǺ ǮȇǰǮǴDzDZǹǴȋ ǶǬǹǰǴǰǬǾǺǮ ǺǾ ǻǬǼǾǴǴ «ǑǰǴǹǬȋ ǜǺǽǽǴȋ» ǹǬ ǮȇǭǺǼȇ Ǯ ǏǺǽǿǰǬǼ-
ǽǾǮDZǹǹǿȊ ǐǿǸǿ DZǽǾȈ ǽǮǺǴ ǼDZȄDZǹǴȋ. ǚǽǾǬǹǺǮǴǸǽȋ ǹǬ ǽǬǸȇȁ ǮǬDzǹȇȁ.
ǓǘǔǑǎ ǑǮǯDZǹǴǵ ǑǮǯDZǹȈDZǮǴȃ
ǼǺǰǴǷǽȋ 23 ȀDZǮǼǬǷȋ 1976 ǯǺǰǬ Ǯ ǖǼǬǽ-
ǹǺǰǬǼDZ, ǯǰDZ DzǴǮDZǾ Ǵ ǼǬǭǺǾǬDZǾ ǻǺ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ;
ɿ ǚǶǺǹȃǴǷ ǶǼǬǽǹǺǰǬǼǽǶǿȊ ǯǴǸǹǬdzǴȊȱ25, ǖǿǭǬǹǽǶǴǵ ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮDZǹ-
ǹȇǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴǵ ǿǹǴǮDZǼǽǴǾDZǾ (ǴǹDzDZǹDZǼ-ȉǶǺǹǺǸǴǽǾ ǻǺ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǽ-
ǾǴ «ǘDZǹDZǰDzǸDZǹǾ»).
ɿ ǖǬǹǰǴǰǬǾ ȉǶǺǹǺǸǴȃDZǽǶǴȁ ǹǬǿǶ.
ɿ ǏDZǹDZǼǬǷȈǹȇǵ ǰǴǼDZǶǾǺǼ ǚǚǚ Ǜǚ «ǝǴǽǾDZǸǬ».
ɿ ǣǷDZǹ ǽǺǮDZǾǺǮ ǰǴǼDZǶǾǺǼǺǮ ǚnjǚ «ǙǬǽǷDZǰǴDZ ǖǿǭǬǹǴ», ǚnjǚ «njǯDZǹǾǽǾǮǺ
ǼǬdzǮǴǾǴȋ ǖǼǬǽǹǺǰǬǼǽǶǺǯǺ ǶǼǬȋ», ǚnjǚ «ǖǿǭǬǹȈ ǩǶǽǻǼDZǽǽ-ǛǼǴǯǺǼǺǰ».
ɿ njǶǾǴǮǹǺ ǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬDZǾ ǶǿǼǽ ǛǼDZdzǴǰDZǹǾǬ ǜǺǽǽǴǴ, ǰDZǵǽǾǮǿȋ Ǯ ǼȋǰǬȁ
ǚǙǠ Ǵ ǻǬǼǾǴǴ «ǑǰǴǹǬȋ ǜǺǽǽǴȋ».
ɿ ǛDZǼǮȇǵ ǿȃǬǽǾǹǴǶ ǻǼǬǵǸDZǼǴdz ǰDZǻǿǾǬǾǺǮ ǻǺ ǖǼǬǽǹǺǰǬǼǽǶǺǸǿ ǺǰǹǺ-
ǸǬǹǰǬǾǹǺǸǿ ǴdzǭǴǼǬǾDZǷȈǹǺǸǿ ǺǶǼǿǯǿȱ46 Ǵ ǶǼǬDZǮǺǸǿ ǻǬǼǾǴǵǹǺǸǿ ǽǻǴǽǶǿ;
ɿ ǹǺǮǺDZ ǷǴȂǺ Ǯ ǻǺǷǴǾǴǶDZ ǽ ǻǺdzǴǾǴǮǹǺǵ ǻǺǮDZǽǾǶǺǵ ǹǬǼǺǰǹǺǯǺ ǭǷǬǯǺ-
ǻǺǷǿȃǴȋ.
ǎǔǓǔǞǙnjǫ ǖnjǜǞǚǣǖnj
ǛǜǔǙǢǔǛ ǎ ǜnjǍǚǞǑ:
«ǙDZǾ ǹDZǼDZȄǬDZǸȇȁ
ǻǼǺǭǷDZǸ, DZǽǷǴ Ǵȁ
ǼDZȄǬǾȈ ǽǴǽǾDZǸǹǺ!»
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...20
Powered by FlippingBook